logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
BIP TŁiMC
Oferta pracy - specjalista ds. księgowości

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. księgowości

w Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie

 

Dyrektor Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. księgowości

Wymiar etatu: 0,50 etatu – 20 godz. tygodniowo

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Data zatrudnienia: od zaraz

Ważność ogłoszenia: 31.05.2022 r.

 

1. Wymagania niezbędne:

1.   Wykształcenie ekonomiczne wyższe i co najmniej 2-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, średnie ekonomiczne i co najmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

2.   Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3.   Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.   Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.

5.   Posiada obywatelstwo polskie.

2. Wymagania dodatkowe:

1.   Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.

2.   Znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie procedury centralizacji rozliczania podatku VAT, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3.  Umiejętność pracy w zespole.

4.   Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.  Prowadzenie kasy jednostki.

2.  Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT – rejestrów zakupu i sprzedaży.

3.  Sporządzanie deklaracji jednostkowej VAT lub korekty deklaracji za dany okres rozliczeniowy;

4.  Przekazywanie środków finansowych na zapłatę podatku VAT.

5.  Terminowe wystawianie faktur za wynajem pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi umowami.

6.  Wystawianie not odsetkowych za nieterminowe regulowanie należności oraz not korygujących.

7.  Windykacja należności.

8.  Kontrola faktur gotówkowych i bezgotówkowych za usługi oraz materiały pod względem formalnym i rachunkowym.

9.  Wprowadzanie przelewów do programu PEKAO BIZNES24 z tytułu rozrachunków za dostawy i usługi oraz przestrzeganie ich terminów płatności.

10.   Archiwizowanie dokumentów księgowych.

11.      Udział w inwentaryzacji okresowej majątku szkoły.

12.      Wykonywanie innych prac zleconych przez głównego księgowego o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem.

4. Wymagane dokumenty:

1.   List motywacyjny.

2.   CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

3.   Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.   Kserokopie świadectw pracy.

5.   Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.

6.   Oświadczenie o niekaralności.

7.   Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

8.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych.”

5. Informacje dodatkowe:

1.   Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2022 r. do godz. 14;

- osobiście do sekretariatu szkoły lub na adres: Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie”,

- drogą elektroniczną: tlimc@miasto.szczecin.pl

2.  Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3.  O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni przez podane w ofercie dane kontaktowe.

4.  Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

5.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

6.  Telefon kontaktowy: 914848056.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Ku Słońcu 27‑30, 71- 080 Szczecin, e-mailowo: tlimc@miasto.szczecin.pl, telefonicznie: 91 4848056.

2.   Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 043.

3.   Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie, na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4.   Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5.   Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych – w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.

6.   Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.   W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.   Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.


Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2024-05-22 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039