logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
BIP TŁiMC
Przetarg na instalację automatów samosprzedających

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W SZCZECINIE
z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 27-30

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu
(Ogłoszenie nr 2)

na automaty samosprzedające

 

W dniu 25 września 2019 r. o godzinie 9:00 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie pokoju nr 121 przeprowadzono przetarg na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na 2 automaty do sprzedaży napojów gorących oraz do napojów zimnych, kanapek oraz przekąsek dla uczniów i pracowników szkoły.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia przetargu: 4

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: nie dotyczy.

Cena wywoławcza za powierzchnie pod 1 automat 140,0 zł. netto

Najwyższa stawka czynszu osiągnięta w przetargu: 230.00. netto za powierzchnię pod 1 automat

Do wylicytowanej stawki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg wygrał: F.H.U. "Reniferek"Albert Sawicki, ul Żółkiewskiego 1/19, 70-346 Szczecin

Niniejsza informacja została umieszczona na stronie internetowej www.zsl.szczecin.pl.

Oferenta poinformowano również telefonicznie.


Ogłoszenie nr 2/2019

o przetargu nieograniczonym

na automaty samosprzedające

w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie

Szczecin ul. Ku Słońcu 27/30

 

Działając na podstawie §4 ust.1 Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania
z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006r Nr 108, poz.2078, z 2007 Nr 95 poz. 1677, z 2009r Nr 4 poz.154, z 2010r Nr 10 poz. 188, z 2012r poz.1535, z 2015r. poz. 2447) Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30 ogłasza niniejszym przetarg nieograniczony na najem powierzchni korytarza szkolnego
z przeznaczeniem pod instalację automatów samosprzedających do sprzedaży napojów gorących/zimnych oraz przekąsek  dla uczniów i pracowników szkoły.

 

Warunki przetargu:

 1. Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej na adres szkola@zsl.szczecin.pl Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:30
 2. Termin składania ofert – do dnia 24.09.2019r.(wtorek) do godziny 12:00,
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2019r. o godz. 09:00
 4. Wszelkich informacji udziela Pani Adriana Budzyńska kierownik gospodarczy w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 27/30 w godzinach 8.30-13.30; tel. 914848 056 wew. 400; e-mail: ada@zsl.szczecin.pl .
 5. Wynajem powierzchni może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej niemającej negatywnego wpływu na działanie szkoły,
 6. Do oferty winno zostać załączone:
  - wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1)
  - zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS,
  - decyzje o nadaniu nr NIP i REGON,
  - oświadczenie Najemcy, że posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia działalności określonej ofertą, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 7. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. Osobę reprezentującą podmiot składający ofertę,
 8. Kryterium wyboru oferenta jest cena stawki za 1 automat. Cenę minimalną za 1 automat ustala się w wysokości 140 zł netto/miesięcznie. Do kwoty tej doliczony zostanie 23% podatku VAT.
 9.   Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 5 dni od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej www.zsl.szczecin.pl
 10. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie, co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
 11. Oferta niezgodna z ogłoszeniem o przetargu, regulaminem przeprowadzania procedury przetargowej albo przepisami prawa a także złożona po terminie określonym w pkt.2 podlega odrzuceniu.
 12. Podmiot, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
 13. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.
 14. Właścicielem lokalu jest Gmina Miasto Szczecin.

 

UWAGI  DODATKOWE

ˇ                    Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

ˇ                    Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.

ˇ                    Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę.


Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także  przed terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych.

 

 

 

                                                                                                         Dyrektor Zespołu Szkół Łączności

                                                                                                                w Szczecinie

                                                                                                             mgr inż. Bartosz Stolarczuk

 

załącznik 1 - oferta (doc)
załącznik 1 - oferta (pdf)

załącznik 2 - oświadczenia (doc)
załącznik 2 - oświadczenia (pdf)

załącznik 3 - wzór umowy (doc)
załącznik 3 - wzór umowy (pdf)


Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2024-06-16 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039