logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
BIP TŁiMC
Przetarg na wynajem sali

Dyrektor TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI I MULTIMEDIÓW CYFROWYCH W SZCZECINIE z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 27-30 podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na wynajem hali sportowej znajdującej się w budynku Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 27-30, 71-080 Szczecin
W dniu 20 września 2022 r. o godzinie 12:00 w Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie w pokoju nr 121 przeprowadzono przetarg na wynajem hali sportowej.
Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia przetargu: 1
Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: nie dotyczy.
Cena wywoławcza godziny najmu hali: 60 zł netto za /h (60 min)
Najwyższa stawka czynszu osiągnięta w przetargu: 60 zł netto za /h
Do wylicytowanej stawki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg wygrał: Tomasz Kławsiuć Miejski Klub Sportowy „Piast” SzczecinSpecyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się

w Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie

z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 27-30 w Szczecinie w roku szkolnym 2022/2023

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej(z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie niniejszym ogłasza przetarg na wynajem hali sportowej znajdującej się na terenie szkoły.

I. Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem hali sportowej znajdującej się w budynku Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 27-30, 71-080 Szczecin:

Cena minimalna wywoławcza wynajmu hali sportowej to 60 zł netto za 60 min (nie dotyczy okazjonalnych wynajmów)

Hala sportowa jest dostępna we wtorki 16:30 - 18:30.

W cenie czynszu zawarte są koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu: energia elektryczna, woda, ścieki oraz centralne ogrzewanie w ilości niezbędnej do prowadzenia działalności.

Składający ofertę wykazuje w ofercie dni tygodnia oraz godziny oczekiwanego wynajęcia  spośród godzin dostępności określonych w niniejszym punkcie.

2. Wynajem wszystkich pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności nie mającej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Szkoły.

3. Na skutek zaleceń MEN odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19, w przetargu mogą wziąć udział tylko instytucje oraz kluby sportowe. Oferty osób indywidualnych będą odrzucane bez rozpatrzenia.

4. Powyższe stawki za wynajem nie dotyczą okazjonalnych wynajmów.

 II. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.

3. Na ofertę składają się:

a) oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,

b) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru

c) kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon

d) dowód osobisty  do wglądu

e) oświadczenia oferenta

4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem

5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.

6. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 19.09.2022 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem Oferty na wynajem pomieszczeń w TŁiMC w Szczecinie, bądź e-mailowo na adres szkola@tlimc.szczecin.pl. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.09.2022 r. o godzinie 12:00 w biurze kierownika gospodarczego szkoły . Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Dyrektor Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie.

2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu pomnożona prze ilość godzin. Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy wynajmu z oferentami którzy, zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy Najemcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.

4. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.tlimc.szczecin.pl)

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.

6. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawa do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podwyższenia czynszu w przypadku gdy ulegnie zmianie stawka podatku VAT.

 

IV. Wyjaśnienia i informacje

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest kierownik gospodarczy Adriana Budzyńska tel. 91 48 48 056 wew. 400

2. Pomieszczenie do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3. Specyfikacja wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły (www.tlimc.szczecin.pl) oraz w siedzibie zamawiającego.

Załączniki do specyfikacji

  1. Załącznik nr 1 - oferta cenowa i oświadczenia
  2. Załącznik nr 2 - wzór umowy


Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2024-05-22 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039