logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
BIP TŁiMC
Oferta pracy - informatyk

Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Informatyk

Wymiar etatu: ½ (20/40)

Zatrudnienie:  01.09.2021 r.

Ważność ogłoszenia : 08.08.2021 r.

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę  3  miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Zakres zadań wykonywanych a stanowisku:

1. Serwisowanie oprogramowania systemowego i licencjonowanych programów ogólnodostępnych.

2. Nadzór nad szkolną siecią telefoniczną, internetową i monitoringu.

3. Instalacja oprogramowania.

4. Nadzór nad rozbudową sieci.

5. Przydzielanie praw menagerom grup i użytkownikom.

6. Naprawa bądź zgłaszanie do serwisów uszkodzonych urządzeń.

7. Ewidencja zainstalowanego oprogramowania.

8. Ewidencja uszkodzeń i ubytków sprzętu informatycznego.

9. Ewidencja materiałów eksploatacyjnych.

10. Opieka nad pracowniami komputerowymi.

11. Doraźna pomoc użytkownikom w rozwiązaniu problemów informatycznych.

12. Pomoc przy organizacji imprez szkolnych w zakresie obsługi informatycznej.

13. Tworzenie polityki bezpieczeństwa  sieci.

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie,

2. Umiejętność komunikowania się z innymi,

3. Umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty

1. CV wraz z listem motywacyjny.

2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

3. Opinia o pracy, bądź referencje z ostatniego  miejsca pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

4. Oświadczenie: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Łączności w Szczecinie, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).”

5. Kandydat wybrany w naborze  do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Zespole Szkół Łączności, przed zawarciem umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną na koszt kandydata  z KRS.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w opisanej  kopercie „Aplikacja na stanowisko Informatyka” na adres:

Zespół Szkół Łączności w Szczecinie

ul. Ku Słońcu 27-30, 71-080 Szczecin

bądź mailowo na adres:

sekretariat (małpka) zsl.szczecin.pl

tel. 91 48 48 056

Skontaktujemy się z wybranymi osobami

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Łączności w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Ku Słońcu 27-30, 71 – 080 Szczecin, e-mailowo: szkola (małpka) zsl.szczecin.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Marciniak, z którą można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem iod (małpka) spnt.pl lub telefonicznie tel. 91-85-22-093.

3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zespołu Szkół łączności w Szczecinie, na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59)

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.


Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2024-05-22 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039