logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
BIP TŁiMC
Przetarg na wynajem sali
Informacja o wynikach postępowania:
Dyrektor TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI
I MULTIMEDIÓW CYFROWYCH W SZCZECINIE
z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 27-30
unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 27-30 w Szczecinie w roku szkolnym 2022/2023

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie niniejszym ogłasza przetarg na wynajem sal lekcyjnych znajdujących się na terenie szkoły.

I. Przedmiot przetargu

1.   Przedmiotem przetargu jest wynajem sal lekcyjnych znajdujących się w budynku Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 27-30, 71-080 Szczecin:

a) sala lekcyjna o powierzchni 49,50 m2

b) sala lekcyjna o powierzchni 67,10 m2

c) sala lekcyjna o powierzchni 51,50 m2

Cena minimalna wywoławcza wynajmu sal lekcyjnych to 50 zł netto za 45 min.

Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Sale lekcyjne są dostępne w dni powszednie w godzinach 17:00 – 20:00.

W cenie czynszu zawarte są koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu: energia elektryczna, woda, ścieki oraz centralne ogrzewanie w ilości niezbędnej do prowadzenia działalności.

Składający ofertę wykazuje w ofercie dni tygodnia oraz godziny oczekiwanego wynajęcia spośród godzin dostępności określonych w niniejszym punkcie.

2.   Wynajem wszystkich pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Szkoły.

3.   Powyższe stawki za wynajem nie dotyczą okazjonalnych wynajmów.

II. Przygotowanie i złożenie oferty

1.   Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

2.   Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.

3.   Na ofertę składają się:

a) oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,

b) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru

c) kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon

d) dowód osobisty – do wglądu

e) oświadczenia oferenta

4.   Dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”

5.   Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.

6.   Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 17.02.2023 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na wynajem pomieszczeń w TŁiMC”, bądź e-mailowo na adres szkola@tlimc.szczecin.pl. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7.   Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.02.2023 r. o godzinie 13:00 w biurze kierownika gospodarczego szkoły . Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

1.   Oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Dyrektora TŁiMC w Szczecinie.

2.   Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy wynajmu z oferentami którzy, zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy Najemcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

3.   W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.

4.   Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.

5.   Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

6.   Wynajmujący zastrzega sobie prawa do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

7.   Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podwyższenia czynszu w przypadku, gdy ulegnie zmianie stawka podatku VAT.

IV. Wyjaśnienia i informacje

1.   Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest kierownik gospodarczy Adriana Budzyńska tel. 91‑48‑48‑056 wew. 400

2.   Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3.   Specyfikacja wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły (www.tlimc.szczecin.pl).

Załączniki do specyfikacji

  1. Załącznik nr 1 - oferta cenowa i oświadczenia
  2. Załącznik nr 2 - wzór umowy


Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2024-05-22 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039