logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
BIP TŁiMC
Przetarg na prowadzenie bufetu szkolnego
Poznań, dn……

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
W SZCZECINIE
z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 27-30

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu
(Ogłoszenie z dnia 15.04.2019 r.)
na wynajem lokalu użytkowego

z przeznaczeniem na bufet szkolny dla uczniów i pracowników szkoły.

 

W dniu 21maja 2019 r. o godzinie 9:00 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie pokoju nr 121 przeprowadzono przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły z przeznaczeniem na bufet szkolny dla uczniów i pracowników szkoły.

 

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia przetargu: 2

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: nie dotyczy.

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu pomieszczeń:
10,00 zł. netto za m
2 powierzchni.

 

Najwyższa stawka czynszu osiągnięta w przetargu: 15.00 zł. netto za m2 powierzchni.

Do wylicytowanej stawki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg wygrał:
F.H.U. "Reniferek"Albert Sawicki, ul Żółkiewskiego 1/19, 70-346 Szczecin

 

Niniejsza informacja została umieszczona na stronie internetowej www.zsl.szczecin.pl.

 

Oferenta poinformowano również telefonicznie.

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie

mgr inż. Bartosz Stolarczuk

 

 

Szczecin, dnia 15.04.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

o przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na bufet

w Zespole Szkół Łączności

Szczecin ul. Ku Słońcu 27/30

 

Działając na podstawie §4 ust.1 Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania
z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006r Nr 108, poz.2078, z 2007 Nr 95 poz. 1677, z 2009r Nr 4 poz.154, z 2010r Nr 10 poz. 188, z 2012r poz.1535, z 2015r. poz. 1447) Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem do prowadzenia ograniczonej działalności gastronomicznej – bufetu szkolnego, małej gastronomii dla uczniów i pracowników szkoły.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest najem pomieszczeń użytkowych wyposażonych w oświetlenie, ogrzewanie, CO, bieżącą wodę oraz sieć elektryczną, zlokalizowanych w  budynku Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 27/30 z przeznaczeniem do prowadzenia ograniczonej działalności gastronomicznej - bufetu szkolnego, małej gastronomii dla uczniów i pracowników szkoły.
 2. Łączna powierzchnia użytkowa bufetu wynosi pomieszczeń o łącznej powierzchni 36,12 m2 (w tym: 20,01 m2 - bufet, 13,63 m2 – magazynek, 2,48 m2 – toaleta)
 3. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił opłatę za zużycie energii, gazu, ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków zgodnie ze wskazaniem liczników, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego w terminie 14 dni od ich wystawienia.
 4. Po wynajęciu od Szkoły w/w pomieszczenia Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia bufetu na następujących zasadach:

ˇ         Codzienne otwieranie bufetu co najmniej w godz. od 8:00 do 16.00,
z wyłączeniem dni wolnych od nauki;

ˇ         Utrzymanie czystości i porządku na terenie bufetu i zaplecza oraz
w bezpośrednim jego sąsiedztwie, zgodnie z standardami i wymogami odpowiednich służb;

ˇ         Sprzedaży wyrobów małej gastronomii z użyciem naczyń jednorazowego użytku zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi dla tego typu działalności,

ˇ         Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., sanitarno-epidemiologicznych;

ˇ         Konsultowanie z dyrektorem szkoły oferowanego asortymentu. Asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów i powinien obejmować „zdrową żywność”.

ˇ         Oferowany asortyment powinien obejmować m.in. soki naturalne owocowe i warzywne, wodę mineralną, jogurty, batony i ciastka zbożowe, czekoladę pełnowartościową 70%, owoce sezonowe, drożdżówki, urozmaicone kanapki, sałatki wykonane ze świeżych produktów i gorące napoje typu: barszcz, kawa, herbata, gorące przekąski, pierogi oraz zapiekanki wykonane ze świeżych produktów.

ˇ         W asortymencie mogą się również znaleźć artykuły szkolne np. zeszyty, długopisy, ołówki, linijki, itp.

 

Warunki przetargu:

 1. Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej na adres szkola@zsl.szczecin.pl Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30
 2. Termin składania ofert – do dnia 13.05.2019r.( poniedziałęk) do godziny 12:00,
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2019r. o godz. 09:00
 4. Informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela Pani Adriana Budzyńska kierownik gospodarczy w Zespole Szkół Łączności przy ul. Ku Słońcu 27/30 w godzinach 8.30–13.30; tel. 914848 056 wew. 400; e-mail: ada@zsl.szczecin.pl .
 5. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 6. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej niemającej negatywnego wpływu na działanie szkoły,
 7. Do oferty winno zostać załączone:
  - wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1)
  - zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS,
  - decyzje o nadaniu nr NIP i REGON,
  - oświadczenie Najemcy, że posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia działalności określonej ofertą, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 8. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. Osobę reprezentującą podmiot składający ofertę,
 9. Kryterium wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni. Cenę minimalną za 1 m2 powierzchni lokalu ustala się w wysokości 10 zł netto/miesięcznie.

Do kwoty tej doliczony zostanie 23% podatku VAT. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlega corocznej waloryzacji na dzień 1 lutego każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

10.  Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 5 dni od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej www.zsl.szczecin.pl

 1. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie, co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
 2. Oferta niezgodna z ogłoszeniem o przetargu, regulaminem przeprowadzania procedury przetargowej albo przepisami prawa a także złożona po terminie określonym w pkt.2 podlega odrzuceniu.
 • Podmiot, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
 • Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.09.2019 do dnia 31.08.2020
 • Właścicielem lokalu jest Gmina Miasto Szczecin.

UWAGI  DODATKOWE

 • Bufet przejmuje się w istniejącym stanie technicznym bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, spoczywa na najemcy.
 • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.
 • Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.
 • Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę.


Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych.

 

 

 

                                                                                                         Dyrektor Zespołu Szkół Łączności

                                                                                                                w Szczecinie

                                                                                                             mgr inż. Bartosz Stolarczuk

załącznik 1 - oferta (doc)
załącznik 1 - oferta (pdf)

załącznik 2 - oświadczenia (doc)
załącznik 2 - oświadczenia (pdf)

załącznik 3 - wzór umowy (doc)
załącznik 3 - wzór umowy (pdf)


Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2024-06-16 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039