logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
BIP TŁiMC
Przetarg na wynajem sal lekcyjnych

Działając na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe
na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie
z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 27-30 w Szczecinie w roku szkolnym 2019/2020.
Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń

znajdujących się w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie

z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 27-30 w Szczecinie

w roku szkolnym 2019/2020

 

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej(z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała RadyMiasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie niniejszym ogłasza przetarg na wynajem sal lekcyjnych znajdujących się na terenie szkoły.

I. Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem sal lekcyjnych znajdujących się w budynku Zespołu Szkół Łączności przy ul. Ku Słońcu 27-30, 71-080 Szczecin:

a) sala nr 103 o powierzchni 49,50 m2 w budynku starej szkoły

- dostępność godzinowa: do uzgodnienia w miesiącu lutym po ustaleniu planu lekcji, przeznaczona na prowadzenie zajęć edukacyjnych

b) sala nr 102 o powierzchni 67,10 m2 w budynku starej szkoły

- dostępność godzinowa: do uzgodnienia w miesiącu lutym po ustaleniu planu lekcji, przeznaczona na prowadzenie zajęć edukacyjnych

c) sala nr 101 o powierzchni 51,50 m2 w budynku starej szkoły

- dostępność godzinowa: do uzgodnienia w miesiącu lutym  po ustaleniu planu lekcji, przeznaczona na prowadzenie zajęć edukacyjnych

d) sala nr 203 o powierzchni 50,80 m2 w budynku starej szkoły

- dostępność godzinowa: do uzgodnienia w miesiącu lutym  po ustaleniu planu lekcji, przeznaczona na prowadzenie zajęć edukacyjnych

2. Minimalne stawki wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą:

a) sala nr 103 w budynku starej szkoły – 35,00 zł netto za godzinę lekcyjną (45 min.)

b) sala nr 102 w budynku starej szkoły – 40,00 zł netto za godzinę lekcyjną (45 min.)

c) sala nr 102 w budynku starej szkoły – 35,00 zł netto za godzinę lekcyjną (45 min.)

d) sala nr 203 w budynku starej szkoły – 35,00 zł netto za godzinę lekcyjną (45 min.)

3. Wynajem wszystkich pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Szkoły.

4. Powyższe stawki za wynajem nie dotyczą okazjonalnych wynajmów.

II. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.

3. Na ofertę składają się:

a) oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,

b) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru

c) kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon

d) dowód osobisty – do wglądu

e) oświadczenia oferenta

4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”

5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.

6. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 24.02.2020 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na wynajem pomieszczeń w ZSŁ w Szczecinie”, bądź e-mailowo na adres szkola@zsl.szczecin.pl. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.02.2019 r. o godzinie 12:00 w biurze kierownika gospodarczego szkoły . Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie.

2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy wynajmu z oferentami którzy, zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy Najemcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.

4. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.zsl.szczecin.pl)

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.

6. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawa do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podwyższenia czynszu w przypadku gdy ulegnie zmianie stawka podatku VAT.

IV. Wyjaśnienia i informacje

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest kierownik gospodarczy Adriana Budzyńska tel. 91 48 48 056

2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Załączniki do specyfikacji

załącznik 1 - oferta cenowa (doc)
załącznik 1 - oferta cenowa (pdf)

załącznik 2 - oświadczenia (doc)
załącznik 2 - oświadczenia (pdf)

załącznik 3 - wzór umowy (pdf)


Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2024-06-16 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039