logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
logo BIP Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
BIP TŁiMC
Przetarg na wynajem placu

Dyrektor

TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI I MULTIMEDIÓW CYFROWYCH W SZCZECINIE

z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 27-30

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu

(Ogłoszenie z dnia 13.01.2022 r.)

na dzierżawę nieruchomości na cele magazynowe i place składowe znajdujących się na terenie Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 27-30 w Szczecinie.

W dniu 01.02.2022r. o godzinie 12:00 w terenie Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie pokoju nr 121 przeprowadzono przetarg na dzierżawę nieruchomości na cele magazynowe i place składowe.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: nie dotyczy.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za m2: 4,9 zł netto za m2 powierzchni.

Najwyższa stawka czynszu osiągnięta w przetargu: 4,9 netto za m2 powierzchni.

Do wylicytowanej stawki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg wygrał: P.H.U. „ANPEL II” Andrzej Plewa, Małgorzata Buda-Plewa z siedzibą w Kamieniu Pomorskim 72-400, ul. Matejki 7

Niniejsza informacja została umieszczona na stronie internetowej www.tlimc.szczecin.pl.

Oferenta poinformowano również telefonicznie.

 

 

 

Specyfikacja warunków przetargu na dzierżawę nieruchomości na cele magazynowe i place składowe znajdujących się na terenie Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 27-30 w Szczecinie.

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie niniejszym ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości pod plac składowy.

I. Przedmiot przetargu

1.       Przedmiotem przetargu jest plac składowy o powierzchni 425 m2

Minimalna cena wywoławcza dzierżawy to 4,9 zł za m2 netto.

Do ceny czynszu doliczane są koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy w postaci energii elektrycznej. Koszty naliczane są zgodnie z odczytem licznika znajdującego się terenie dzierżawy.

2.       Dzierżawa gruntu może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Szkoły.

II. Przygotowanie i złożenie oferty

1.       Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

2.       Na ofertę składają się:

a)      oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,

b)      zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru

c)       kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon

d)      dowód osobisty – do wglądu

e)      oświadczenia oferenta

3.       Dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”

4.       Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność na dzierżawionym terenie.

5.       Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 31.01.2022 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na dzierżawę placu składowego w TŁiMC w Szczecinie”, bądź e-mailowo na adres szkola@tlimc.szczecin.pl. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6.       Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.02.2022 r. o godzinie 12:00 w biurze kierownika gospodarczego szkoły . Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

1.       Oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie

2.       Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu.

3.       W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.

4.       Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.tlimc.szczecin.pl)

5.       Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.

6.       Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

7.       Wynajmujący zastrzega sobie prawa do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

8.       Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podwyższenia czynszu w przypadku gdy ulegnie zmianie stawka podatku VAT.

IV. Wyjaśnienia i informacje

1.       Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest kierownik gospodarczy Adriana Budzyńska tel. 91 48 48 056 wew. 400

2.       Plac można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3.       Specyfikacja wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły (www.tlimc.szczecin.pl) oraz w siedzibie zamawiającego.

Załączniki do specyfikacji

1.       Załącznik nr 1 – oferta cenowa

2.       Załącznik nr 2 – wzór umowy

3.       Załącznik nr 3 – wzory oświadczeń

 


Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2024-06-16 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039